Algemene voorwaarden

Algemene Betalings- en leveringsvoorwaarden Verkeersschool Moerkerk v.o.f.

01. Alle diensten, adviezen en andere werkzaamheden aangeboden door Verkeersschool Moerkerk v.o.f. geschieden op de algemene voorwaarden van dienstverlening, tenzij partijen anders overeenkomen.

02. In alle gevallen, waarin door Verkeersschool Moerkerk v.o.f. van deze algemene voorwaarden wordt afgeweken, blijven de overige bepalingen onverkort van kracht.

03. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, Verkeersschool Moerkerk v.o.f. is eerst gebonden nadat door haar of haar medewerkers/sters gedane toezeggingen schriftelijk zijn bevestigd.

04. Elke opdracht c.q. inschrijving die door Verkeersschool Moerkerk v.o.f. aan de opdrachtgever is bevestigd, wordt door haar als bindend beschouwd tenzij bevestiging binnen 5 dagen na ontvangst schriftelijk wordt weersproken.

Annuleringen

05. Personenautoles of motorrijles dient u 24 uur vooraf te annuleren, anders bent u voor dit afgesproken dagdeel of lesuur het volledige lesgeld verschuldigd.

06. Vrachtwagen,aanhangwagencombinatie dient u 3 volledige dagen vooraf te annuleren, anders bent u voor dit afgesproken dagdeel of lesuur het volledige lesgeld verschuldigd.

07. Bij annulering van een spoedopleiding of een reguliere cursus bent u het volgende verschuldigd

100% van het cursusgeld in geval van annulering binnen 2 weken voor de aanvang of tijdens de cursus of opleiding. 75% van het cursusgeld in geval van annulering tot 2 weken voor aanvang van de cursus of opleiding 50% van het cursusgeld in geval van annulering tot 4 weken voor aanvang van de cursus of opleiding 25% van het cursusgeld in geval van annulering tot 6 weken voor aanvang van de cursus of opleiding

07a Bij creditering aan opdrachtgever zullen lespakketten worden verrekend tegen dan geldend tarief. Betaalde lesgelden vervallen na 9 maanden niets meer vernomen te hebben van opdrachtgever dan wel kandidaat, tenzij vooraf anders overeengekomen.

08. Terugbetaling van een eenmaal gereserveerd en vastgelegd examen bij het CBR of CCV is niet mogelijk.

09. Punt 05 en 06 zijn niet van toepassing in geval van overlijden van een naast familielid waarbij de begrafenis of crematie plaats vind op de rijles c.q. het examen. Bij spoedopname in het ziekenhuis. In beide gevallen dient één en ander schriftelijk te worden aangetoond.

10. Betaling dient contant of binnen 15 dagen na indiening van de factuur te geschieden, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

11. Indien opdrachtgever in gebreke blijft zijn betaling overeenkomstig de toegestuurde factuur te voldoen wordt er een toeslag van 10% berekend van het totaal factuurbedrag.

12. Indien Verkeersschool Moerkerk v.o.f. door wanprestatie van de opdrachtgever genoodzaakt is om de incasso van haar vordering uit handen te geven , dan is de opdrachtgever naast betaling van de hoofdsom of het restant daarvan, aan Verkeersschool Moerkerk v.o.f. verschuldigd. De verschuldigde wettelijke rente ad 1% per maand te rekenen vanaf de vervaldatum van de faktuur. Incassokosten Eventuele proceskosten

13. Indien een rijles wegens slechte weersomstandigheden niet door kan gaan, worden de kosten niet aan de leerling doorberend.

14. Indien de instructeur/trice tevergeefs bij de leerling aan de deur komt, of de leerling zich niet op de afgesproken plaats meldt, dan wordt het gehele lesgeld in rekening gebracht. De lesauto blijft in dergelijk geval 15 minuten wachten.

15. Verkeersschool Moerkerk v.o.f. behoudt zich het recht voor, om gemaakte afspraken binnen redelijke termijn te kunnen wijzigen in verband met binnengekomen examens en afroepexamens.

16. De leerling verklaart dat hem bij rechtelijke uitspraak niet de bevoegdheid tot het besturen van motorvoertuigen is ontzegd, nog zijn rijbewijs is ingevorderd.

17. Indien Verkeersschool Moerkerk v.o.f. ondanks gerechtelijke beperkingen toch rijles geeft, dan wel mocht blijken dat de door de leerling bij het sluiten van de overeenkomst opgedane opgave onjuist is, vrijwaart deze leerling Verkeersschool Moerkerk v.o.f. volledig en zal opgelegde boetes vergoeden alsmede alle andere consequenties voor zijn rekening nemen.

18. Verkeersschool Moerkerk v.o.f, draagt zorg dat uitsluitend rijles wordt gegeven door instructeurs/trices die geheel voldoen aan de bepalingen zoals gesteld in de Wet Rijondericht Motorvoertuigen (WRM)

19. De kosten voor of ten behoeve van een rijexamen, herexamen of mondelinge examenaanvraag, moeten zijn voldaan voordat de examenaanvraag zal worden opgestuurd.

20. Verkeersschool Moerkerk v.o.f. kan lesinstructie beëindigen wegens dringende redenen, gelegen in de persoon van de leerling en/of zijn gedragingen.

21. De kandidaat is zelf verantwoordelijk voor het bij zich dragen van het rijbewijs B tijdens de lessen voor de categorie BE,C,D,E en het theorievak Verkeer.

22.  Kandidaten die instructie krijgen voor de categorie A,AM rijden geheel op eigen risico, zowel op het terrein als op de weg.

23.  Lichamelijke of materiële schade van de kandidaat zelf kan niet worden verhaald op Verkeersschool Moerkerk v.o.f.

24. Alle nog openstaande posten, zoals lesgelden, examens en toetsen dienen voldaan te zijn voor het gereserveerde examen, toets. Indien kandidaat in gebreke blijft heeft Verkeersschool Moerkerk v.o.f. de mogelijkheid de gereserveerde capaciteit niet af te laten nemen. De kosten voor de gereserveerde toets, examen zullen aan de kandidaat worden doorbelast.

25. De Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de KvK Gooi en Eemland onder nummer 31040794